Server 1: Non PK - Trade - Exp 20 - Drop 10%
Server 2: Pk - Trade - Exp 40 - Drop 10%
Server 3-Vip: PK - No Trade - Exp 50 - Drop 10%
Quyền lợi server 3:
- Exp nhiều hơn
- Train quái được điểm pcpoint đi đổi ngọc
- Có shop PCpoint đổi ngọc
- Phí vào dự kiến 7000 gcoin / 1 ngày

Đeo bùa Thiên sứ + Gấu trúc tăng x2 exp. Ví dụ: sv1 thì là 40 - Sv 2 là 80 - Sv 3 là 100.
Hack - cheat - Gian lận = xóa acc

BQT xin thông báo để a em có lựa chọn thích hợp cho anh em

View more latest threads same category: