Chào anh em hiện nay BQT đang liên hệ gia hạn antihack nên quá trình test game sẽ muộn lại

BQT sẽ thông báo sớm khi mở alphatest

View more latest threads same category: