Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Hướng Dẫn] Hưởng dẫn sử dụng thuê đồ XShop trong game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.