Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Event Game] Sự kiện Hỗn Nguyên Lầu (Chao Castle)

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.