Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Chiến Thần] Ra mắt cơ chế bảo mật chống xóa nhân vật game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.